Love for Fyns Volleyball Kreds
 
§ 1 Navn

Kredsens navn er  FYNS VOLLEYBALL KREDS (fork. FVBK). Kredsen er en sammenslutning af volleyball-spillende amatørforeninger/klubber, som er beliggende i Region Syddanmark. FVBK er stiftet 22.marts 1963

Kredsen arbejder efter de for Volleyball Danmark, Danmarks Idræts-Forbund og International Volleyball Federation til enhver tid gældende love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Kredsens formål er at virke for volleyballspillets fremme på Fyn.

Det påhviler således Kredsens bestyrelse

- at virke for oprettelse af foreninger/klubber og repræs­en­tere disse overfor VD,

- at træffe bestemmelser om afholdelse af turneringer og hertil udarbejde turneringsreglement og andre nødvendige bestemmelser, samt

- at udbyde kurser for ledere såvel som trænere og dommere.

§ 3 Medlemsskab

stk 1 Indmeldelse

Som medlemmer kan kun optages volleyballspillende amatørforeninger/klubber efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen, der behandler ansøgningen. Bestyrelsens afgørelse meddeles ansøgeren og VD's sekretariat.

stk 2 Kontingent

Hver forening/klub betaler årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af Kredsens repræsentantskab for 1 år ad gangen med mindst 2/3 majoritet. Kontingent skal være indbetalt senest den 1. november for det løbende år.

stk 3 Udmeldelse

Udmeldelse af FVBK kan kun ske skriftligt og med mindst 3 måneders varsel til en 1. februar.

stk 4 Forpligtelser.

Alle klubber under FVBK er forpligtet til at overholde de i VD's love specificerede forpligtelser og sende al korrespondance til VD og højere instanser gennem kredsen.

stk 5

Alle klubber under FVBK er forpligtet til at indsende deres medlemstal pr. 1. jan. til DIF senest den 31. januar (jfr. VD's Love).

 

§ 4 Organisation

stk 1 Repræsentantskabet

a. Myndighed

Repræsentantskabet er kredsens øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål med undtagelse af de kendelser, som Amatør- og Ordensudvalget træffer.

b. Sammensætning

Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt to (2) repræsen­tanter for hver forening/klub. Hver person har kun én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuld magt.

c. Repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april/maj måned, og det indkaldes med mindst 6 ugers skriftlig varsel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Udvalgsformændene aflægger beretning.

4. Forretningsudvalget fremlægger der reviderede regnskab samt status­opgørelse pr. 31.12. til godkendelse, - samt fremlægger budget for indeværende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

d. Beføjelser.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal. Simpel stemmeflertal er afgørende, dog kræves 2/3 af de på repræsentantskabsmødet repræsenterede stemmer til fordel for en lovændring samt til fastsættelse af kontingent.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt én repræsentant ønsker det.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet, så de sammen med det reviderede regnskab og beretninger kan udsendes mindst én uge før mødet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 20% af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenpunkter.

stk 2 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand samt yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer.

- Formanden vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 1 år.

- Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år er 2 medlemmer på valg.

- Udtræder et eller flere medlemmer af bestyrelsen inden udløbet af deres valg­periode, supplerer bestyrelsen sig selv. Sker udtrædelsen i valgperiodens første år, skal repræsentantskabet på næste repræsentantskabsmøde bekræfte det nyindkaldte medlems mandat eller vælge et nyt bestyrelses­medlem for den resterende 1-års periode.

- Bestyrelsen udpeger 2 af sine medlemmer, der sammen med formanden ud­gør forretningsudvalget (FU).

- FU er ansvarlig for driften af Kredsens administration og økonomi og har tegningsret i økonomisk henseende.

- Til varetagelse af disse arbejdsområder kan bestyrelsen udpege/ansætte den fornødne arbejdskraft.

- Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle arbejdsområder.

§ 5 Opløsning

Kredsen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder - med mindst 30 dages mellemrum - med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. I tilfælde af opløsning tilfalder alle Kredsens ejendele, arkiver etc. VD, som uopholdeligt underrettes af mødets dirigent.

 

Vedtaget på stiftende møde den 22. marts 1963.

Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde den 01. april 1965

- den 11. april 1967

- den 22. april 1969

- den 26. april 1973

- den 26. april 1978

- den 11. april 1984

- den 18. april 1994

- den  8. maj   1996

- den 28. maj 2020


Appendiks

Generelle administrative rutiner

FVBK’s bestyrelse har gennem årene oparbejdet og udviklet nogle rutiner for at vi kan få de forskellige ”sager” gjort færdige.

Bl.a. har det været nødvendigt at indføre administrationsgebyrer i forbindelse med, at klubber ikke overholder de givne frister for betaling el. indsendelse af nødvendige oplysninger m.m..

Gebyrer:

a)   manglende indsendelse af medlemsopgørelse til DIF 31.01.99              kr.  100,-

b)   manglende betaling af kontingent til FVBK (frist 28.02.98)                     kr. 100,-

c)   manglende betaling af licens til FVBK (frist 10.09.98)                            kr. 100,-

d)   manglende betaling i øvrigt indenfor den givne frist vedr. betaling af girokort udsendt af FVBK, der omhandler gebyrer, bøder, udligninger m.m. pr. sag kr.100,-

e)   fortsat manglende udligning af mellemværende (2. rykker)                   kr. 200,-

f)   yderligere ”rykkere” (3. og følgende)                                                     kr. 500,-

 

 

 

FVBK / BESTYRELSEN / AUGUST 1998

 

10/16/19

Følg FVBK på Facebook

  

Hostet hos NetPlan system design
copyright: FLORA|grafia